Websitevoorwaarden

Inleiding

 

Dit zijn de voorwaarden van www.m7re.eu (de ‘Website’) die, samen met de documenten waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website. Het gebruik van onze Website omvat de toegang tot, het doorzoeken van, of de registratie voor gebruik van onze Website. De Website wordt geëxploiteerd door M7 Real Estate Ltd (‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘M7’). Deze Website bevat algemene informatie over ons en verwijst daarin naar bepaalde fondsen en activa die wij beheren of waarover wij adviseren (de ‘Fondsen’). De informatie wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en niets op deze Website is bedoeld om de Fondsen bij u aan te bevelen, of om u aan te sporen of uit te nodigen aan de Fondsen deel te nemen. Aangezien de Fondsen zijn onderworpen aan strenge marketingbeperkingen, is informatie op deze Website met betrekking tot de Fondsen echter uitsluitend gericht op bepaalde categorieën personen in het Verenigd Koninkrijk en andere rechtsgebieden die voldoen aan bepaalde criteria, zoals opgenomen in deze voorwaarden.

Op uw gebruik van de Website zijn deze voorwaarden van toepassing en door de Website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat u door deze voorwaarden wordt gebonden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website gaat gebruiken. Wij raden u aan een kopie hiervan af te drukken zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Uw gebruik van informatie of materialen op deze Website is geheel voor eigen risico; wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle via deze Website beschikbaar gestelde producten, diensten of informatie aan uw specifieke eisen voldoen.

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u onze Website niet gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen; dit doen we door ze op de Website te wijzigen. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn.

Informatie over ons

Wij zijn een besloten vennootschap, geregistreerd in Engeland en Wales. Ons registratienummer is 08614287 en wij zijn gevestigd aan 10 Queen Street Place, Londen EC4R 1AG. Ons belangrijkste handelsadres is The Monument Building, 11 Monument Street, Londen EC3R 8AF. Ons btw-nummer is 171 7836 85. Wij zijn de moedermaatschappij van een groep ondernemingen.

Andere voorwaarden die van toepassing zijn

Deze voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website:

 • Ons Privacybeleid, dat de voorwaarden bevat op grond waarvan we persoonsgegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze Website stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
 • Ons Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik, waarin is opgenomen welk gebruik van onze Website is toegestaan en welk gebruik is verboden. Wanneer u onze Website gebruikt, moet u zich houden aan dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik.
 • Ons Cookiebeleid, dat informatie bevat over de cookies op onze Website.

Belangrijke informatie voor personen in het Verenigd Koninkrijk

 • Niets op deze Website is bedoeld om de Fondsen bij u aan te bevelen, of om u over te halen of uit te nodigen aan de Fondsen deel te nemen. De informatie op deze Website is niet bedoeld als basis voor een investeringsbeslissing en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling door ons, of van de aan ons gelieerde ondernemingen of andere personen, met betrekking tot het verwerven of vervreemden van belangen in een Fonds.

Belangrijke informatie voor ontvangers in andere rechtsgebieden

In bepaalde rechtsgebieden kan de communicatie van de informatie en materialen op de Website zijn beperkt en niemand in een dergelijk rechtsgebied mag de Website beschouwen als een aanbod, uitnodiging of aansporing aan hem/haar om een investeringsovereenkomst aan te gaan, of een investering te doen, waarnaar in deze informatie en materialen wordt verwezen, tenzij het in het betreffende rechtsgebied wettelijk is toegestaan zo’n aanbod, uitnodiging of aansporing aan hem/haar te doen.

Derhalve vormt de Website geen aanbod, uitnodiging of aansporing van of door iemand in een rechtsgebied waarin zo’n aanbod, uitnodiging of aansporing niet wettelijk is toegestaan, of waar de persoon die zo’n aanbod, uitnodiging of aansporing doet niet bevoegd is om dit te doen, of aan iemand aan wie het doen van zo’n aanbod, uitnodiging of aansporing niet wettelijk is toegestaan.

Het is de verantwoordelijkheid van ieder die zijn/haar belangstelling kenbaar wil maken voor informatie of materialen op de Website, om kennis te nemen van, en zich te houden aan, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 • Geen aanbod tot koop of verkoop – De informatie op de Website wordt alleen voor informatiedoeleinden aan u verstrekt en vormt geen aanbod tot het verkopen van, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van, effecten of andere producten waarnaar op de Website wordt verwezen.
 • Geen aanbeveling – Informatie die op deze Website wordt geplaatst mag nooit worden opgevat als een aanbeveling of advies dat u effecten of andere producten zou moeten kopen of verkopen of dat u zou moeten deelnemen aan een transactie.
 • Geen fiscaal of juridisch advies – De beleggingsproducten en -diensten die op de Website worden beschreven, kunnen fiscale gevolgen hebben. Niets op de Website mag worden uitgelegd als een fiscaal of juridisch advies; de informatie op de Website is niet bedoeld als advies waarop u zich dient te baseren. De content op onze Website wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u – op basis van de content op onze Website – actie onderneemt of van actie afziet.

Hoewel wij ons redelijkerwijs inspannen om de informatie op onze Website bij te werken, verklaren en garanderen we niet – expliciet noch impliciet – dat de content op onze Website juist, volledig of actueel is.

Toegang tot de Website

Onze Website wordt gratis beschikbaar gesteld.

Wij garanderen niet dat onze Website, of de content erop, altijd of ononderbroken beschikbaar zal zijn. Toegang tot onze Website wordt op tijdelijke basis toegestaan. Wij kunnen onze Website geheel of gedeeltelijk en zonder kennisgeving opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen. Wij zijn jegens u niet aansprakelijk indien onze Website om welke reden ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw computersysteem compatibel is met de Website en voldoet aan alle technische specificaties die nodig zijn om toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van, de Website. Tevens is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang tot onze Website hebben, bekend zijn met deze en andere van toepassing zijnde voorwaarden, en dat zij deze naleven.

Wij kunnen, van tijd tot tijd, de toegang tot bepaalde functies, onderdelen of content van de Website, of tot de hele Website, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd of mogelijk verplicht zijn zich bij ons te registreren.

Indien we in de toekomst besluiten gebruikers toe te staan zich op de Website te laten registreren, moet u er (als geregistreerde gebruiker) voor zorgen dat de door u verstrekte registratiegegevens juist zijn. Indien u – in het kader van onze beveiligingsprocedures – een login-ID (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord of ander ID) kiest of ontvangt, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan anderen bekendmaken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw login-ID en u moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen indien u zich bewust wordt van onbevoegd gebruik of van een andere inbreuk op de beveiliging. Wij behouden ons het recht voor om een login-ID op enig moment onbruikbaar te maken indien u, naar onze mening, niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze voorwaarden of indien gegevens die u hebt verstrekt voor uw registratie als gebruiker onjuist blijken te zijn.

Wij kunnen geen doorlopende, ononderbroken of foutloze werking van de Website garanderen. Het kan voorkomen dat bepaalde functies, onderdelen of content van de Website, of de gehele Website, niet langer beschikbaar is/zijn (al dan niet gepland) of door ons naar eigen goeddunken wordt/worden aangepast, opgeschort of ingetrokken, zonder dat we u hiervan in kennis stellen. U stemt ermee in dat wij jegens u of derden niet aansprakelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn, wijzigen, opschorten of intrekken van de Website, of van functies, onderdelen of content van de Website.

Wat u mag doen

U mag de Website uitsluitend gebruiken voor niet-commercieel gebruik en uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag content van de Website ophalen en weergeven op een computerscherm, afzonderlijke pagina’s afdrukken en kopiëren en – met inachtneming van het volgende artikel – deze pagina’s in elektronische vorm opslaan. Er kunnen ook aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde functies, onderdelen of content van de Website. Wanneer dit het geval is, worden deze getoond voordat u toegang krijgt tot de betreffende functies, onderdelen of content.

Wat u niet mag doen

Behalve voor zover dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden is opgenomen, is het u niet toegestaan:

 • pagina’s van de Website op te slaan op een server die, of ander opslagapparaat dat, is verbonden met een netwerk of een elektronische database te creëren door het systematisch downloaden en opslaan van alle pagina’s van de Website;
 • content van de Website te verwijderen of te wijzigen, of te proberen de beveiliging te omzeilen, of het goed functioneren van de Website of van de servers waarop de Website wordt gehost te belemmeren; of
 • links te creëren naar de Website vanaf een andere website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag echter wel links naar deze Website plaatsen op een website die door u wordt geëxploiteerd indien: de link niet misleidend of bedrieglijk is en de bestemming ervan eerlijk wordt aangegeven; u niet suggereert dat wij u, uw website, of door u aangeboden producten of diensten goedkeuren; u een link creëert naar de startpagina van de Website (in plaats van de startpagina met behulp van een frame te tonen op, of de inhoud ervan te kopiëren naar uw website); en de website waarin de link wordt opgenomen geen content bevat die onrechtmatig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, ordinair, onfatsoenlijk of beledigend is of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

U mag de Website, en alles wat beschikbaar is op de Website, uitsluitend gebruiken voor rechtmatige doeleinden (in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving), op een verantwoordelijke manier en niet op een manier die onze naam of reputatie kan schaden.

Alle rechten die op grond van deze voorwaarden aan u worden verleend, zullen onmiddellijk vervallen indien u een van deze voorwaarden schendt.

Onbevoegd gebruik van deze Website kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit opleveren.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Website (inclusief tekst, grafisch materiaal, software, rapportages, gedownloade materialen, foto’s en andere afbeeldingen, video’s, geluid, (handels)merken en logo’s) en op het materiaal dat op de Website is gepubliceerd (inclusief alle rapportages die van de Website kunnen worden gedownload (de ‘Rapportages’)) zijn eigendom van ons of van onze licentiegevers. Deze werken worden overal ter wereld beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Al deze rechten worden voorbehouden. Behalve voor zover dit hierin uitdrukkelijk is opgenomen, geeft niets in deze voorwaarden u enig recht met betrekking tot intellectuele eigendom van ons of van onze licentiegevers, en u erkent dat u geen eigendomsrechten verkrijgt door content van de Website te downloaden. In het geval u pagina’s van de Website afdrukt, kopieert of opslaat (uitsluitend voor zover deze voorwaarden dit toestaan), moet u ervoor zorgen dat alle auteursrechttekens, (handels)merken of andere vermeldingen van intellectuele eigendomsrechten in de oorspronkelijke content, worden weergegeven.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier aanpassen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafisch materiaal gebruiken los van de begeleidende tekst.

Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van content op onze Website moet altijd worden erkend.

U mag niets van de content op onze Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor, van ons of onze licentiegevers, een licentie hebt verkregen.

Indien u enig deel van onze Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, eindigt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk en moet u – en dit is te onzer keuze – alle door u gemaakte kopieën van het materiaal retourneren of vernietigen.

Content

Wij kunnen de opmaak van en de content op de Website van tijd tot tijd wijzigen. U stemt ermee in dat uw gebruik van de Website plaatsvindt op basis van de ‘staat en beschikbaarheid van de Website op dat moment’ en uitsluitend op uw eigen risico.

Materiaal op de Website kan op enig moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken. De informatie op deze Website wordt uitsluitend verstrekt met het doel de ontvanger algemene achtergrondinformatie te verstrekken over M7 Real Estate Ltd. Hoewel de informatie op deze Website te goeder trouw is opgesteld, beweren we niet dat deze informatie volledig is of is geverifieerd. Wij doen geen uitspraken noch geven wij garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geldigheid, juistheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel of originaliteit van content op de Website. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluiten we hierbij alle impliciete garanties, voorwaarden of andere bedingen, van welke aard ook, uit. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies dat of schade die ontstaat omdat u of iemand anders de Website gebruikt of zich baseert op de content ervan.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen, inclusief de door u afgedrukte of gedownloade Rapportages, niet aanpassen en onze status als auteurs van het materiaal op de Website moet worden erkend. U mag niets van de materialen op de Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor, van ons of onze licentiegevers, een licentie hebt verkregen.

Wij kunnen niet garanderen, en garanderen niet, dat de content op de Website geen virussen en/of andere code bevat met elementen die uw computer kunnen besmetten of beschadigen. Het is uw verantwoordelijkheid om passende IT-beveiligingsmaatregelen te implementeren (inclusief controle op virussen en andere beveiligingscontroles) teneinde te voldoen aan uw eigen eisen met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van content.

Uw persoonsgegevens

Op het gebruik van uw persoonsgegevens die via de Website worden verstrekt, is ons Privacybeleid van toepassing.

Externe links

De Website kan van tijd tot tijd links naar externe websites bevatten. Wij nemen links naar deze websites op om u toegang te bieden tot informatie en diensten die mogelijk nuttig of interessant voor u is/zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content op deze websites of voor hetgeen zij aanbieden, en garanderen niet dat deze websites doorlopend beschikbaar zullen zijn. Het feit dat we links opnemen naar externe websites betekent niet dat we de exploitanten ervan goedkeuren of daaraan verbonden zijn.

Algemeen

Links naar andere websites – Indien onze Website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend aangeboden om u te informeren.

Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of bronnen.

Virussen – We garanderen niet dat onze Website veilig is of geen bugs of virussen bevat. U bent zelf verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze Website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze Website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technisch schadelijk materiaal te plaatsen. U mag niet proberen onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die met onze Website is verbonden. U mag onze Website niet aanvallen via een DoS- of DDoS-aanval. Indien u deze bepaling schendt, pleegt u een strafbaar feit op grond van de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke schending melden bij de desbetreffende handhavingsinstanties en met hen samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Een dergelijke schending leidt tot de onmiddellijke beëindiging van uw recht om onze Website te gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid – Niets in deze voorwaarden leidt tot uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor overlijden of letselschade als gevolg van nalatigheid, fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken onzerzijds, of enige andere aansprakelijkheid die door Engels recht niet kan worden uitgesloten of beperkt. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bedingen uit die, expliciet of impliciet, direct of indirect, van toepassing kunnen zijn op onze Website of de content ervan. Wij zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor verlies of schade, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, ook niet indien dit verlies of deze schade voorzienbaar was, als gevolg van of in verband met:

 • het gebruik of het niet kunnen gebruiken van onze Website; of
 • het gebruik van of het zich baseren op content die op onze Website wordt weergegeven.

Indien u een zakelijke gebruiker bent, zijn we in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

 • winst- of omzetderving, verlies van klandizie, inkomen of opbrengst;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • bedrijfsstagnatie;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen of goodwill, of reputatieschade; of
 • indirecte of (financiële of materiële) gevolgschade.

Niets belet ons een gerechtelijke procedure aanhangig te maken bij een bevoegde rechter teneinde onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

Indien u een consument bent, bieden we onze Website uitsluitend aan voor binnenlands en particulier gebruik. U stemt ermee in dat u onze Website niet zult gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden; wij zijn jegens u niet aansprakelijk zijn voor winstderving, verlies van klandizie, bedrijfsstagnatie of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, een DDoS-aanval of ander technisch schadelijk materiaal die of dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal mogelijk infecteert, als gevolg van uw gebruik van onze Website of het door u downloaden van content daarop of op een daaraan gelinkte website.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de content op websites die aan onze Website zijn gelinkt. Het opnemen van links mag niet worden opgevat als onze goedkeuring van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van uw gebruik van deze websites.

Bevoegde rechter – Indien u een consument bent dan zijn deze voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, onderworpen aan Engels recht. U en wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve bevoegdheid hebben. Indien u in Noord-Ierland woont, kunt u ook een gerechtelijke procedure aanhangig maken in Noord-Ierland en indien u in Schotland woont, kunt u ook een gerechtelijke procedure aanhangig maken in Schotland.

Indien u een bedrijf bent dan zijn deze voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele buitencontractuele geschillen of vorderingen) onderworpen aan Engels recht. Wij stemmen beide in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Disclaimer

Deze Website wordt aangeboden voor gebruik in de ‘STAAT OP DAT MOMENT’ zonder (expliciete of impliciete) garanties van welke aard ook, inclusief maar niet beperkt tot de garantie dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden of dat geen sprake zal zijn van computervirussen. Bijgevolg aanvaarden we geen doorlopende verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot mogelijke fouten, omissies, onderbrekingen of vertragingen in de dienstverlening. Internet is geen veilig communicatiemiddel, tenzij de verzonden gegevens worden gecodeerd. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor onbevoegde toegang door derden of corruptie van gegevens die naar de Website worden verzonden.

Contact

Indien u vragen over deze voorwaarden hebt of problemen met de Website ondervindt, kunt u ons dit laten weten via:

M7 Real Estate Ltd

Third Floor

The Monument Building

11 Monument Street

Londen

EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze Website.