Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik

Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik

Dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot onze website www.m7re.eu (onze Website). Dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik geldt voor alle gebruikers en bezoekers van onze Website.

Met uw gebruik van onze Website aanvaardt u alle bepalingen in dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik en stemt u ermee in deze na te leven. Dit Beleid is een aanvulling op onze Websitevoorwaarden.

Onze Website wordt geëxploiteerd door M7 Real Estate Ltd (‘we’, ’wij’, ‘ons’ of ‘onze’). Wij staan ingeschreven in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 08614287 en zijn gevestigd aan 10 Queen Street Place, Londen EC4R 1AG. Ons belangrijkste handelsadres is The Monument Building, 11 Monument Street, Londen EC3R 8AF. Ons btw-nummer is 171 7836 85.

Verboden gebruik

U mag onze Website alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze Website niet gebruiken:

 • op een wijze die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op een wijze die illegaal of frauduleus is, of een illegaal of frauduleus doel of gevolg heeft;
 • om minderjarigen op enige wijze kwaad te berokkenen of dit te proberen;
 • om materiaal dat niet voldoet aan onze onderstaande contentstandaarden en ander bedrijfsbeleid te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken;
 • om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of soortgelijk wervend materiaal (spam) in enige vorm door te zenden of te laten verzenden; of
 • om bewust gegevens door te zenden die, of materiaal te verzenden of te uploaden dat, virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercodes bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

Daarnaast gaat u ermee akkoord:

 • om geen enkel deel van onze Website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van onze Websitevoorwaarden;
 • u te onthouden van het zonder toestemming toegang verkrijgen tot, of het hinderen, beschadigen of verstoren van:
  • enig deel van onze Website;
  • apparatuur of netwerken waarop onze Website is opgeslagen;
  • software die wordt gebruikt bij het beschikbaar stellen van onze Website; of
  • apparatuur, netwerken of software die eigendom is/zijn van, of gebruikt wordt/worden door, een derde.

Interactieve diensten

Van tijd tot tijd kunnen we op onze Website interactieve diensten aanbieden, inclusief maar niet beperkt tot:

 • chatrooms en/of
 • prikborden.

(de ‘Interactieve Diensten’).

Wanneer we Interactieve Diensten aanbieden, zullen we u duidelijke informatie geven over het type dienst dat wordt aangeboden, of deze dienst gemodereerd wordt en welk vorm van moderatie gebruikt wordt (onder andere of deze menselijk of technisch is).

Wij doen ons best een inschatting te maken van alle mogelijke, van derden afkomstige, risico’s voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) wanneer zij gebruik maken van de Interactieve Diensten die op onze Website worden aangeboden. We beslissen per geval of het, gezien die risico’s, wenselijk is de betreffende dienst te modereren (inclusief welke vorm van moderatie moet worden gebruikt). Wij zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op Interactieve Diensten die we op onze Website aanbieden, of om deze te monitoren of te modereren, en we sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van een Interactieve Dienst door een gebruiker in strijd met onze contentstandaarden, ongeacht of de dienst gemodereerd wordt of niet.

Voor het gebruik van onze Interactieve Diensten door minderjarigen is de toestemming nodig van hun ouder of voogd. We adviseren ouders die hun kinderen toestemming geven voor het gebruik van een Interactieve Dienst om met hun kinderen te communiceren over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet per definitie veilig is. Minderjarigen die een Interactieve Dienst gebruiken, moeten worden gewezen op de mogelijke risico’s die dit voor hen met zich meebrengt.

Wanneer we een Interactieve Dienst modereren, zullen we gewoonlijk aangeven hoe u contact kunt opnemen met de moderator, mocht zich een probleem voordoen.

Contentstandaarden

Deze contentstandaarden zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze Website (bijdragen) en aan alle Interactieve Diensten die daaraan verbonden zijn.

U moet voldoen aan de geest en de letter van de volgende standaarden. De standaarden zijn van toepassing zowel op de gehele bijdrage als op ieder deel ervan.

Bijdragen moeten:

 • juist zijn (wanneer er feiten worden vermeld);
 • oprecht zijn (wanneer een mening wordt gegeven); en
 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het VK en in elk land van waaruit zij worden gepost.

Niet toegestaan zijn bijdragen:

 • die materiaal bevatten dat lasterlijk is voor iemand;
 • die materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is;
 • die seksueel expliciet materiaal bevatten;
 • die geweld propageren;
 • die discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd propageren;
 • die een schending opleveren van enig auteursrecht, databaserecht of (handels)merk van iemand anders;
 • waarvan het waarschijnlijk is dat ze mensen misleiden;
 • die zijn gemaakt in strijd met een wettelijke verplichting jegens een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht;
 • die illegale activiteiten propageren;
 • die bedreigend zijn, misbruik maken van of inbreuk maken op andermans privacy, of irritatie, ongemak of nodeloze ongerustheid veroorzaken;
 • waarvan het waarschijnlijk is dat ze mensen kwetsen, van streek maken, in verlegenheid brengen, verontrusten of irriteren;
 • die worden gebruikt om zich voor te doen als iemand anders, of om een onjuist beeld te geven van uw identiteit of van uw band met iemand;
 • die de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn terwijl dit niet het geval is; of
 • die onwettige handelingen bepleiten, propageren of ondersteunen, bijvoorbeeld schending van het auteursrecht of computermisbruik.

Opschorting en beëindiging

Wij bepalen, naar eigen goeddunken, of uw gebruik van onze Website een schending van dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik oplevert. Wanneer er sprake is van een schending van dit Beleid kunnen we de maatregelen nemen die we passend achten.

Het niet naleven van dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik vormt een wezenlijke schending van de voorwaarden op grond waarvan u onze Website mag gebruiken en kan ertoe leiden dat we een of meer of alle van de volgende maatregelen nemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of definitieve intrekking van uw recht om onze Website te gebruiken;
 • onmiddellijke, tijdelijke of definitieve verwijdering van door u geüpload(e) berichten of materiaal op onze Website;
 • een waarschuwing aan u;
 • een gerechtelijke procedure tegen u voor de terugbetaling van alle kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratie- en proceskosten) die het gevolg zijn van de schending, op basis van schadeloosstelling;
 • verdere juridische stappen tegen u; en/of
 • openbaarmaking van informatie aan handhavingsautoriteiten zoals wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor maatregelen die worden genomen in reactie op schendingen van dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik. De in dit Beleid beschreven reacties zijn niet uitputtend en we kunnen iedere maatregel nemen die we redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen in het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik

Wij kunnen dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik te allen tijde herzien door deze pagina op onze Website aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen aangezien deze voor u wettelijk bindend zijn. Sommige bepalingen in dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze Website worden gepubliceerd.