Zasady dopuszczalnego użytkowania

M7 Real Estate Zasady dopuszczalnego użytkowania

Niniejsze Zasady dopuszczalnego użytkowania określają warunki, na jakich mogą Państwo uzyskiwać dostęp do naszej witryny www.m7re.eu (nasza Witryna). Zasady dopuszczalnego użytkowania obowiązują wszystkich użytkowników i gości naszej Witryny.

Korzystanie z naszej Witryny oznacza, że akceptują Państwo i zgadzają się przestrzegać wszystkich zasad określonych w Zasadach dopuszczalnego użytkowania, które stanowią uzupełnienie naszych warunków korzystania z naszej Witryny.

Nasza Witryna jest obsługiwana przez spółkę M7 Real Estate Ltd (my).  Spółka jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 08614287. Nasza siedziba znajduje się przy 10 Queen Street Place, Londyn EC4R 1AG. Naszym głównym adresem prowadzenia działalności jest The Monument Building, 11 Monument Street, Londyn, EC3R 8AF. Nasz numer VAT to 171 7836 85.

Zabronione sposoby korzystania

Mogą Państwo korzystać z naszej Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem.  Nie mogą Państwo korzystać z naszej Witryny:

 • w sposób, który narusza obowiązujące przepisy lub regulacje lokalne, krajowe lub międzynarodowe;
 • w sposób, który jest niezgodny z prawem lub nieuczciwy, lub jego cel lub skutek są niezgodne z prawem lub nieuczciwe;
 • w celu wyrządzenia krzywdy lub próby wyrządzenia krzywdy osobom nieletnim;
 • w celu przesyłania, świadomego otrzymywania, wczytywania, pobierania, wykorzystywania i ponownego wykorzystywania materiałów, które nie spełniają poniższych standardów dotyczących treści lub innych zasad spółki;
 • w celu przekazywania lub zlecenia przesyłania niezamówionych lub niezatwierdzonych materiałów reklamowych, promocyjnych, lub stanowiących inną formę nagabywania (spam); lub
 • w celu świadomego przekazywania danych, przesyłania lub wczytywania materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, reklamowe, innego rodzaju szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe, które mają zakłócać działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

Zobowiązują się też Państwo:

 • nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać żadnej części naszej Witryny wbrew postanowieniom warunków korzystania z naszej Witryny;
 • nie uzyskiwać dostępu bez uprawnień, nie ingerować, nie zakłócać działania ani nie niszczyć:
 • żadnej części naszej Witryny;
 • urządzeń ani sieci, na których przechowywana jest nasza Witryna;
 • oprogramowania wykorzystywanego do udostępniania naszej Witryny; ani
 • urządzeń, sieci ani oprogramowania będących własnością lub używanych przez strony trzecie.

Usługi interaktywne

Okresowo możemy udostępniać za pośrednictwem naszej Witryny usługi interaktywne, włączając m.in.:

 • czatroomy; i/lub
 • tablice ogłoszeniowe.

(„Usługi interaktywne”).

Jeżeli świadczymy Usługi interaktywne, przedstawimy Państwu klarowne informacje dotyczące rodzaju oferowanej usługi, czy jest moderowana i jaka forma moderacji jest stosowana (włączając moderację techniczną lub przez osobę).

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić ewentualne zagrożenia dla użytkowników (w szczególności dla dzieci) w przypadku wykorzystywania przez strony trzecie Usług interaktywnych udostępnionych w naszej Witrynie. W każdym przypadku zdecydujemy, czy w świetle tych zagrożeń należy zastosować moderację danej usługi (włączając rodzaj moderacji). Nie mamy jednak obowiązku nadzorować, monitorować ani moderować Usług interaktywnych, które udostępniamy w naszej Witrynie. Wyraźnie wyłączamy naszą odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat lub szkód wynikających z korzystania przez użytkownika z Usług interaktywnych wbrew naszym standardom dotyczącym treści niezależnie, czy dana usługa jest moderowana.

Osoba nieletnia może korzystać z Usług interaktywnych wyłącznie za zgodą swojego rodzica lub opiekuna. Zachęcamy rodziców, którzy pozwalają swoim dzieciom korzystać z Usług interaktywnych, do rozmowy z nimi na temat bezpieczeństwa w siebie, ponieważ moderacja nie chroni przed wszystkimi zagrożeniami. Osoby nieletnie, która korzystają z Usług interaktywnych, powinni mieć świadomość potencjalnych zagrożeń.

W przypadku moderowanych przez nas Usług interaktywnych zazwyczaj zapewniamy możliwość kontaktu z moderatorem w związku z ewentualnymi problemami lub trudnościami.

Standardy dotyczące treści

Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszystkich materiałów, które przesyłają Państwo na naszą Witrynę (przesyłane treści) oraz do wszystkich powiązanych z nimi Usług interaktywnych.

Należy stosować się do litery i ducha poniższych standardów. Standardy mają zastosowanie zarówno do całości przesyłanych treści, jak i każdej ich części.

Przesyłane treści muszą:

 • być dokładne (odwoływać się do faktów);
 • faktycznie posiadane (jeżeli wyrażają opinie); oraz
 • zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w Wielkiej Brytanii oraz kraju, w którym zostały opublikowane.

Przesyłane treści nie mogą:

 • zawierać żadnych materiałów, które są oszczercze wobec jakiejkolwiek osoby;
 • zawierać żadnych materiałów, które są obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub mają charakter podżegający;
 • promować materiałów nacechowanych seksualnie;
 • promować przemocy;
 • promować dyskryminacji na podstawie rasy, płci, wyznania, pochodzenia, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku;
 • naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw do baz danych lub znaków handlowych innych osób;
 • wprowadzać nikogo w błąd;
 • zostać stworzone z naruszeniem zobowiązania prawnego wobec stron trzecich, np. zobowiązania umownego lub zobowiązania do zachowania poufności;
 • promować działań niezgodnych z prawem;
 • mieć charakteru groźby; nadużywać lub naruszać prywatności innej osoby; ani powodować uciążliwości, niewygody lub niepotrzebnego niepokoju;
 • nękać, denerwować, wprawiać w zakłopotanie, niepokoić ani denerwować żadnej innej osoby;
 • być wykorzystywane do podszywania się pod inną osobę, do fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub związku z inną osobą;
 • sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas, jeżeli tak nie jest; lub
 • wspierać lub promować działania niezgodne z prawem, jak (przykładowo) naruszenie praw autorskich lub nadużywanie komputera.

Zawieszenie i zakończenie

Określimy wedle własnego uznania, czy doszło do naruszenia niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania w ramach korzystania z naszej Witryny.  W przypadku, gdy doszło do naruszenia niniejszych Zasad, możemy podjąć działania, jakie uznamy za odpowiednie.

Nieprzestrzeganie niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie warunków, na jakich mogą Państwo korzystać z naszej Witryny, oraz może skutkować podjęciem przez nas następujących działań:

 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe odebranie prawa do korzystania z naszej Witryny;
 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich postów lub materiałów przesłanych przez Państwa do naszej Witryny;
 • udzielenie Państwu upomnienia;
 • wszczęcie przeciwko Państwu postępowania sądowego o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (włączając m.in. uzasadnione koszty administracyjne i prawne) poniesionych w związku z naruszeniem;
 • dalsze kroki prawne skierowane przeciwko Państwo; i/lub
 • ujawnienie takich informacji organom ścigania, jeżeli uznamy to za konieczne.

Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania.  Lista odpowiedzi opisanych w niniejszych Zasadach nie jest wyczerpująca, a my możemy podjąć inne działania, jakie uznamy za odpowiednie.

Zmiany w Zasadach dopuszczalnego użytkowania

W dowolnym momencie możemy zmienić niniejsze Zasady dopuszczalnego użytkowania, aktualizując treść tej strony w naszej Witrynie. Oczekujemy, że będą Państwo okresowo sprawdzali tę stronę pod kątem wprowadzonych zmian, ponieważ są one dla Państwa wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania mogą zostać też zastąpione przez postanowienia lub informacje publikowane na innych stronach naszej Witryny.