Informacja o ochronie prywatności

Informacja o ochronie prywatności w Witrynie M7 Real Estate

Spółka M7 Real Estate Ltd, jej podmioty zależne i stowarzyszone, wskazane w poniższym łączu jako administratorzy danych, („my”) szanują Państwa prywatność i dokładają wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych.

Administratorzy danych

Jesteśmy administratorami danych w odniesieniu do danych osobowych, jakie przechowujemy na Państwa temat. Oznacza to, że odpowiadamy za sposób przechowywania i wykorzystania Państwa danych osobowych.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ((UE) 2016/679 („RODO”)) niniejsza informacja o ochronie prywatności określa sposób wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu w tym zakresie prawa.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności obejmuje wykorzystywanie przez nas wszystkich danych osobowych, jakie możemy pozyskiwać od Państwa za pośrednictwem tej witryny, naszego portalu inwestorskiego lub które możemy pozyskiwać w inny sposób, np. w komunikacji e-mailowej, telefonicznej lub bezpośredniej. Ponadto niniejsza informacja o ochronie prywatności obejmuje wszelkie informacje, jakie pozyskujemy na Państwa temat z zewnętrznych źródeł w toku prowadzenia naszej działalności.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby mieli Państwo pełną świadomość, jak i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane.

Informacje, jakie przechowujemy na Państwa temat

Abyśmy mogli prowadzić działalność i skutecznie promować nasze usługi, musimy przechowywać i przetwarzać dane osobowe na temat: inwestorów i potencjalnych inwestorów; osób, które korzystają z naszej witryny lub uczestniczą w innego rodzaju komunikacji z nami; osób, które subskrybują informacje o naszych produktach i usługach; oraz poszczególnych najemców naszych nieruchomości. W związku z tym możemy pozyskiwać, wykorzystywać, przechowywać i przesyłać różnego rodzaju dane osobowe na Państwa temat, które są podzielone w następujące kategorie (proszę pamiętać, że lista nie jest wyczerpująca):

 • Dane określające tożsamość obejmują imię i nazwisko, tytuł, datę urodzenia, płeć, opis osoby, stanowisko i informacje na temat zatrudnienia.
 • Dane kontaktowe obejmują adres, adres e-mail i numery telefonu.
 • Dane finansowe obejmują informacje o rachunku bankowym i informacje finansowe.
 • Dane dotyczące transakcji obejmują informacje na temat płatności dokonywanych przez Państwa i na Państwa rzecz oraz inne informacje dotyczące dokonanych u nas inwestycji, zakupionych usług i/lub zawartych z nami kontraktów lub umów najmu, a także inwestycji w pojazdy zarządzane lub sponsorowane przez M7.
 • Dane techniczne obejmują adres IP, Państwa dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie i urządzenia, których Państwo używają, uzyskując dostęp do niniejszej witryny i innych systemów przez nas obsługiwanych.
 • Dane profilowe obejmują informacje na temat zainteresowań, preferencji, reklamacji lub przekazanych nam opinii.
 • Dane dotyczące użytkowania obejmują informacje o sposobie, w jaki korzystają Państwo z naszych witryny i usług.

Materiały informacyjne/Dane dotyczące komunikacji obejmują Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas materiałów informacyjnych i biuletynów oraz komunikacji.

Możemy też być zobowiązani do przetwarzania dodatkowych informacji na Państwa temat, aby móc odpowiednio prowadzić naszą działalność i skutecznie promować nasze usługi.

Jak pozyskujemy informacje na Państwa temat

Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa. Na przykład, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, wypełniając formularze lub prowadząc z nami korespondencję — pocztową, telefoniczną, elektroniczną lub inną. Powyższe obejmuje dane osobowe, jakie nam Państwo przekazują: (i) ubiegając się o nasze usługi lub dokonując inwestycji u nas; (ii) przekazując nam dane osobowe w związku z najmem jednej z naszych nieruchomości; (iii) subskrybując nasze usługi, biuletyny, materiały informacyjne lub inne publikacje; lub (iv) przesyłając nam informacje zwrotne lub inne wiadomości.

Podczas Państwa wizyty w naszej witrynie możemy automatycznie pozyskiwać Dane techniczne na temat sprzętu, przeglądania i wzorców zachowań. Pozyskujemy takie dane, wykorzystując pliki cookie i inne technologie.

Ponadto możemy też pozyskiwać na Państwa temat informacje od innych podmiotów naszej grupy oraz stron trzecich, włączając m.in. zewnętrznych dostawców lub podwykonawców usług technicznych i płatniczych, dostawców usług analitycznych, partnerów biznesowych, zarządzających funduszami, profesjonalnych doradców, zarządców nieruchomości, agentów nieruchomości, agencje informacji kredytowej, agencje sprawdzające przeszłość oraz inne strony trzecie świadczące usługi w związku z naszą działalnością.

Ważne, aby informacje, jakie przechowujemy na Państwa temat, były dokładne i aktualne. Prosimy o powiadamianie nas o wszelkich zmianach danych osobowych w toku naszych relacji.

Cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w oparciu o podstawy prawne. W większości przypadków wykorzystujemy informacje, jakie przechowujemy na Państwa temat, w następujących sytuacjach:

 • Gdy musimy wykonać umowę, którą mamy z Państwem zawszeć lub którą już zawarliśmy.
 • Gdy jest to konieczne dla celów realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (lub stron trzecich), a Państwa interesy i podstawowe prawa nie są w stosunku do nich nadrzędne.
 • Gdy musimy spełnić nasze zobowiązanie prawne, wymóg regulacyjny i/lub zastosować się do innych obowiązujących przepisów.

W punktach (1)-(12) poniżej przedstawiamy opis sposobów, w jakie możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe oraz odnośne podstawy prawne przetwarzania, na jakich się opieramy w tym zakresie. W stosownych przypadkach wskazujemy również nasze prawnie uzasadnione interesy.

Należy zauważyć, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, opierając się na więcej niż jednej podstawie prawnej w zależności od danego celu, dla którego wykorzystujemy Państwa dane. Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebują Państwo informacji o danej podstawie prawnej, na której opieramy się, przetwarzając Państwa dane osobowe, jeżeli wskazano więcej niż jedną podstawę.

1. Cel: Zarejestrowanie Państwa jako nowego inwestora/klienta, włączając przeprowadzenie badania due diligence, jeżeli jest to wymagane przez prawo.
Podstawy prawne przetwarzania

 • Niezbędne do wykonania kontraktu zawartego z Państwem.
 • Niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

2. Cel: Zarejestrowanie Państwa jako nowego najemcy w dowolnej z naszych nieruchomości, włączając przeprowadzenie badania due diligence, jeżeli jest to wymagane przez prawo.

 • Niezbędne do wykonania kontraktu zawartego z Państwem.
 • Niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

3. Cel: Świadczenie na rzecz Państwa lub odnośnego funduszu usług w związku z kontraktem zawartym z Państwem lub odnośnym funduszem, włączając usługi w związku z dokonaniem u nas inwestycji.
Podstawy prawne przetwarzania

 • Niezbędne do wykonania kontraktu zawartego z Państwem.
 • Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie skutecznego prowadzenia działalności lub świadczenia usług na rzecz Państwa lub odnośnego funduszu.

4. Cel: Wykonywanie naszych zobowiązań w związku z umową najmu zawartą z nami w odniesieniu do dowolnej z naszych nieruchomości.
Podstawy prawne przetwarzania

 • Niezbędne do wykonania kontraktu zawartego z Państwem.

5. Cel: Komunikacja z Państwem w celu świadczeniach usług na rzecz Państwa lub odnośnego funduszu lub w związku z dokonaniem u nas inwestycji.
Podstawy prawne przetwarzania

  • Niezbędne do wykonania kontraktu zawartego z Państwem.
  • Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie skutecznego prowadzenia działalności lub promowania naszych usług.

6. Cel: Komunikacja z Państwem w związku z umową najmu zawartą z nami w odniesieniu do dowolnej z naszych nieruchomości.
Podstawy prawne przetwarzania

 • Niezbędne do wykonania kontraktu zawartego z Państwem.
 • Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie skutecznego prowadzenia działalności lub promowania naszych usług.

7. Cel: Zarządzanie naszą relacją z Państwem, włączając m.in. przeglądanie i odpowiadanie na Państwa wiadomości lub informacje zwrotne przesłane przez naszą witrynę, pocztą, przekazane telefonicznie lub w inny sposób.
Podstawy prawne przetwarzania

 • Niezbędne do wykonania kontraktu zawartego z Państwem.
 • Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie skutecznego prowadzenia działalności, promowania i doskonalenia naszych usług oraz odpowiadania na zapytania lub reklamacje dotyczące naszych usług.

8. Cel: Pobieranie wszystkich mających zastosowanie płatności, opłat i/lub należności.
Podstawy prawne przetwarzania

 • Niezbędne do wykonania kontraktu zawartego z Państwem.
 • Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie przetwarzania płatności dokonywanych przez klientów/inwestorów oraz zapewnienia, że możemy odzyskać wszystkie należne kwoty.

9. Cel: Ochrona naszej działalności i tej witryny oraz zarządzanie nimi (włączając rozwiązywanie problemów, analizy danych, testowanie, utrzymanie systemu, wsparcie, sprawozdawczość i hosting danych).

 • Niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.
 • Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i usług IT, utrzymania bezpieczeństwa sieci oraz zapobiegania oszustwom.

10. Cel: Przetwarzanie wniosków przesłanych przez Państwa w celu subskrypcji naszej biuletynu oraz przesyłanie takich biuletynów.
Podstawy prawne przetwarzania

 • Niezbędne do wykonania kontraktu zawartego z Państwem.
 • Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie opracowywania i promocji naszych usług oraz rozwijania naszej działalności.

11. Cel: Dostarczanie Państwu materiałów informacyjnych oraz propozycji i rekomendacji w zakresie usług, a także informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, które mogą Państwa zainteresować.
Podstawy prawne przetwarzania

 • Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie opracowywania i promocji naszych usług oraz rozwijania naszej działalności.

Materiały informacyjne

Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać w celu dostarczenia Państwu informacji dotyczących świadczonych przez nas usług, które mogą Państwa zainteresować. Otrzymają od nas Państwo takie materiały informacyjne, jeżeli wyrazili na to chęć. Mogą też Państwo otrzymać od nas takie materiały, jeżeli zakupili Państwo nasze usługi lub brali udział w negocjacjach z nami dotyczących naszych usług oraz w każdym przypadku nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania takich materiałów.

W dowolnym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie wysyłania Państwu takich materiałów informacyjnych, kontaktując się z naszym Zespołem ds. ochrony danych pod adresem:

M7 Real Estate Ltd
Third Floor
The Monument Building
11 Monument Street
Londyn
EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Nieprzekazanie informacji

W przypadku, gdy zgodnie z prawem lub na mocy zawartej z Państwem umowy musimy pozyskać dane osobowe, a Państwo nie przekażą nam ich na żądanie, wykonanie przez nas umowy, którą z Państwem zawarliśmy lub chcemy zawrzeć (np. na świadczenie usług), może nie być możliwe. W takiej sytuacji możemy być zmuszeni do zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Państwa, ale o takiej okoliczności zostaną Państwo powiadomieni.

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich dane zostały pozyskane, włączając cele dotyczące spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, uwzględniamy liczbę, charakter i wrażliwość danych osobowych; ryzyko ewentualnej szkody związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem Państwa danych osobowych; cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz czy możemy je zrealizować w inny sposób, a także obowiązujące wymogi prawne.

Strony trzecie, którym udostępniamy Państwa dane

Możemy być zobowiązani do udostępnienia Państwa danych stronom trzecim, które występują w naszym imieniu lub świadczą dla nas usługi. Państwa dane osobowe będą zawsze przechowywane w bezpieczny sposób i zostaną udostępnione tylko, gdy będzie to konieczne. Państwa dane mogą zostać ujawnione następującym stronom trzecim:

 • inne podmioty w naszej grupie;
 • profesjonalni doradcy (włączając m.in. doradców prawnych i finansowcy), ubezpieczyciele, bankierzy, audytorzy, organizacje finansowe i zarządcy;
 • dostawcy określonych usług i funkcji, np. usług hostingowych i usług w chmurze, usług z zakresu sporządzania informacji dla inwestorów i sprawozdań finansowych, dostawcy usług z zakresu zarządzania relacjami z klientem, zarządzania inwestycjami, usług agentów zarządzających i rejestrowych, oprogramowania sprawozdawczego i innego oprogramowania wykorzystywanego do zaspokojenia potrzeb działalności gospodarczej;
 • dostawcy określonych usług i funkcji, np. usług zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz innych usług i funkcji w związku z zarządzaniem, administrowaniem i/lub utrzymaniem dowolnej z naszych nieruchomości;
 • inne strony trzecie, które świadczą usługi w związku z naszą działalnością gospodarczą oraz działalnością dotyczącą zarządzanych/sponsorowanych przez nas pojazdów, włączając m.in. usługi IT i zarządzania systemami;
 • współpracownicy handlowi i partnerzy biznesowi;
 • strony trzecie, z którymi podejmujemy negocjacje w związku z umową handlową,
 • np. sprzedaży przedsiębiorstwa lub wspólnego przedsięwzięcia biznesowego;
 • rząd Wielkiej Brytanii lub inne organy publiczne lub regulacyjne w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Międzynarodowe przekazywanie danych

W niektórych sytuacjach konieczne może być przesłanie Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, np. jeżeli korzystamy z usług dostawców z innego kraju. W takich przypadkach wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia, np. Wzorcowe klauzule umowne, aby mieć pewność, że Państwa dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób. Więcej informacji dotyczących wdrożonych zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z naszym Zespołem ds. ochrony danych pod adresem:

M7 Real Estate Ltd
Third Floor
The Monument Building
11 Monument Street
Londyn
EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Możemy przesyłać Państwa dane do agenta zarządzającego i regulacyjnego w przypadku niektórych z naszych funduszy, które znajdują się w Jersey. Komisja Europejska wydała decyzję na korzyść Jersey stwierdzającą, że system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujący w Jersey zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Przysługujące Państwu prawa w odniesieniu do danych

 • Na mocy RODO przysługuje Państwu szereg praw w odniesieniu do Państwa danych, które szanujemy i chronimy w toku całej naszej działalności. Prawa te obejmują:
 • Mogą Państwo zażądać kopii danych, jakie na Państwa temat przechowujemy, oraz opisu, jak wykorzystujemy te dane („prawo dostępu do danych”).
 • Jeżeli uważają Państwo, że przechowywane przez nas Państwa dane są niedokładne lub niekompletne i nie mogą Państwo samodzielnie ich skorygować, mogą Państwo zażądać od nas sprostowania takich danych („prawo do sprostowania danych”).
 • W określonych ograniczonych przypadkach mogą Państwo zażądać od nas usunięcia swoich danych („prawo do usunięcia danych” lub „prawo do bycia zapomnianym”).
 • Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania umowy, mogą Państwo zażądać przekazania takich danych innej stronie („prawo do przenoszenia danych”).
 • W określonych ograniczonych przypadkach mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia wykorzystywania Państwa danych lub sprzeciwić się sposobom ich wykorzystania („prawo do ograniczenia przetwarzania”).
 • Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w określonych przypadkach mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu przez nas Państwa danych („prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania”).
 • Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w tych celach („prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania — marketing bezpośredni”).
 • Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych („prawo do wycofania zgody”).

Kontakt

Wszelkie pytania na temat sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu praw lub skargi dotyczące wykorzystania przez nas Państwa danych prosimy kierować na adres: DataPrivacyTeam@m7re.eu

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na każde pytanie i rozpatrzeć każdą skargę w satysfakcjonujący Państwa sposób. Jeżeli jednak uznają Państwo, że nie rozpatrzyliśmy odpowiednio skargi, mogą Państwo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (w Wielkiej Brytanii) lub odpowiedniego lokalnego organu ds. ochrony danych.

Treść niniejszej informacji o ochronie prywatności może zostać w dowolnym momencie zaktualizowana.