Felhasználói szabályzat

M7 Real Estate

Felhasználói Szabályzat

Jelen Felhasználói Szabályzat meghatározza azokat a feltételeket, amely alapján a honlapunkra, www.m7re.eu (“Honlapunk”) beléphet. Ez a Felhasználói Szabályzat Honlapunk minden felhasználójára és látogatójára vonatkozik.

A Honlapunk használatával Ön vállalja és elfogadja, hogy jelen Felhasználói Szabályzatban szereplő összes rendelkezést betartja, amely kiegészíti Honlapunk felhasználási feltételeit.

A Honlapot az M7 Real Estate Ltd (mi, miénk, minket) működteti. Angliában és Walesben a 08614287 nyilvántartási szám alatt vagyunk bejegyezve, és székhelyünk: London, EC4R 1AG, a Queen Street Place 10 szám alatt található. Fő kereskedelmi címünk: a Monument Building, London, EC3R 8AF, Monument Street 11 szám alatt található. Az adószámunk: 171 7836 85.

Tiltott felhasználási módok

Honlapunkat csak törvényes célokra használhatja.

A Honlapunkat nem használhatja:

 • oly módon, amely megsérti az alkalmazandó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat vagy előírásokat;
 • oly módon, amely jogellenes vagy csalárd, vagy annak bármilyen jogellenes vagy csalárd célja vagy következménye van;
 • oly módon, amelynek célja a kiskorúak károsítása vagy annak megkísérlése;
 • olyan anyag küldése, tudatos fogadása, feltöltése, letöltése, használata vagy újbóli felhasználása céljából, amely nem felel meg jelen tartalmi előírásoknak és más társasági szabályzatoknak;
 • kéretlen vagy jogosulatlan hirdetési vagy promóciós anyag vagy hasonló kérés (Spam) bármely formájának továbbítása vagy megküldése céljából; vagy
 • olyan adat tudatos továbbítása, olyan anyag küldése vagy feltöltése céljából, amely vírusokat, trójait, férgeket, időbombákat, billentyűleütés-naplózókat, kémprogramokat, hirdető programokat vagy bármilyen más káros programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, amelynek célja a számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének károsítása.

Továbbá Ön beleegyezik abba, hogy:

 • Nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja le vagy értékesíti újra Honlapunk bármely részét, ezáltal megsértve a Honlapunk felhasználási feltételeinek rendelkezéseit.
 • Jogosulatlanul nem léphet és avatkozhat be, károsíthatja vagy zavarhatja meg:
 • Honlapunk bármely részét;
 • bármilyen berendezést vagy hálózatot, amelyen Honlapunkat tárolják;
 • bármilyen szoftvert, amelyet Honlapunk szolgáltatásához használnak; vagy
 • bármilyen eszközt, hálózatot vagy szoftvert, amelyet harmadik fél birtokol vagy használ.

Interaktív szolgáltatások

A Honlapunkon időnként interaktív szolgáltatásokat nyújthatunk többek között:

 • chat szobákat; és/vagy
 • hirdetőtáblákat (“Interaktív szolgáltatások”).

Interaktív szolgáltatás nyújtása esetén a felajánlott szolgáltatás fajtájáról, valamint a moderálás típusáról – amennyiben alkalmazunk – (beleértve azt is, hogy emberi vagy technikai) tájékoztatjuk.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy felmérjük a Honlapon nyújtott bármely Interaktív szolgáltatás használata során a felhasználókat érintő (és különösen a gyermekeket) harmadik felektől származó lehetséges kockázatokat, és ezeket figyelembe véve minden esetben eldöntjük, hogy a vonatkozó szolgáltatás (beleértve moderálás fajtáját) megfelelő-e. Ugyanakkor nem vagyunk kötelesek felügyelni, figyelemmel kísérni vagy moderálni a Honlapunkon nyújtott Interaktív szolgáltatásokat, így kifejezetten kizárjuk a felelősségünket minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a felhasználó általi olyan használatából ered, amely nem felel meg a tartalmi előírásaink, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás moderált-e vagy sem.

Kiskorú csak szülői vagy gondviselői hozzájárulással veheti igénybe bármely Interaktív szolgáltatásunkat. Mivel a moderálás nem üzembiztos, így azon szülőknek azt javasoljuk, akik gyermekeik számára engedélyezik, hogy Interaktív szolgáltatásainkat igénybe vegyék, hogy gyermekeikkel beszéljenek a gyermek online biztonságról. A kiskorúakat, akik bármilyen Interaktív szolgáltatást igénybe vesznek, fel kell világosítani az Őket érintő lehetséges kockázatokról.

Interaktív szolgáltatás nyújtása esetén, rendszerint lehetőséget biztosítunk arra, hogy a moderátorral kapcsolatba lépjen, amennyiben aggodalma vagy problémája merülne fel.

Tartalmi szabályok

Ezek a tartalmi szabályok vonatkoznak minden olyan anyagra, amellyel Ön hozzájárul a Honlapunkhoz (hozzászólás vagy hozzájárulás), és minden ehhez kapcsolódó Interaktív szolgáltatásra.

A következő szabályok szellemének és betűjének meg kell felelnie. A szabályok a hozzászólás minden részére és egészére vonatkozik.

A hozzászólásnak:

 • pontosnak kell lennie (ahol tényeket közölnek);
 • őszintének és tisztességesnek kell lennie (ahol véleményt nyilvánítanak); és
 • meg kell felelnie az Egyesült Királyságban és minden olyan országban alkalmazandó jogszabályoknak, ahonnan küldték őket.

A hozzászólás nem:

 • tartalmazhat olyan anyagot, amely bármely személyre nézve becsületsértő;
 • tartalmazhat olyan anyagot, amely obszcén, sértő, gyűlöletkeltő vagy uszító;
 • népszerűsíthet szexuális jellegű anyagot;
 • népszerűsítheti az erőszakot;
 • népszerűsítheti a faji-, nemi-, vallási-, nemzetiségi-, fogyatékossági-, szexuális irányultságon vagy életkoron alapuló megkülönböztetést;
 • sértheti egyetlen személy szerzői jogát, adatbázis-jogát vagy védjegyét;
 • téveszthet meg egyetlen személyt;
 • sértheti harmadik felekkel szemben fennálló bármely jogi kötelezettséget, például szerződéses vagy titoktartási kötelezettséget;
 • népszerűsíthet egyetlen illegális tevékenységet sem;
 • lehet fenyegető, vagy mások magánéletébe beavatkozó, sértő vagy nem okozhat zaklatást, kellemetlenséget vagy szükségtelen szorongást;
 • lehet alkalmas zaklatásra, nyugtalanításra, zavar keltésre, riadalom keltésre vagy más személy bosszantására;
 • használható más személy megszemélyesítésére, illetve az Ön személyazonosságának vagy valamely személyhez fűződő kapcsolatának félreértelmezésére;
 • keltheti azt a benyomást, hogy tőlünk származik, ha nem erről van szó; vagy
 • támogathat, népszerűsíthet vagy járulhat hozzá, semmilyen jogellenes tevékenységhez, mint például a szerzői jogok megsértéséhez vagy a számítógéppel való visszaéléshez.

Felfüggesztés és megszüntetés

Saját belátásunk szerint állapítjuk meg, hogy a Honlapunk használata során sérült-e jelen Felhasználói Szabályzat. Amennyiben jelen Felhasználói Szabályzat megsértésre került, úgy az általunk megfelelőnek ítélt intézkedéseket megtehetjük.

Jelen Felhasználói Szabályzat be nem tartása azon feltételek és kikötések súlyos megsértésnek minősül, amely alapján Ön a Honlapot jogosult használni, amely a következő intézkedések mindegyikének vagy bármelyikének megtételéhez vezethet:

 • Honlapunk használatához fűződő jog azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása;
 • az Ön által a Honlapunkra feltöltött posztok vagy anyagok azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása;
 • figyelmeztetés az Ön részére;
 • a jogsértésből származó összes költség kártérítési alapon történő megtérítése iránt jogi eljárás megindítása Ön ellen (ideértve többek között, az indokolt ügyintézési és jogi költségeket);
 • további jogi lépések Ön ellen; és/vagy
 • az ilyen információknak a bűnüldöző szervek részére történő átadását, amint azt indokoltan szükségesnek tartjuk.

Kizárjuk a felelősséget jelen Felhasználói Szabályzat megsértése esetén tett intézkedések miatt. Jelen Felhasználói Szabályzatban ismertetett válaszok nem korlátozottak, így minden egyéb intézkedést megtehetünk, amelyet indokoltnak tartunk.

Jelen Felhasználói Szabályzat módosítása

Jelen Felhasználói Szabályzatot bármikor felülvizsgálhatjuk, a Honlap ezen oldalát módosítva. Időről időre elvárt Öntől, hogy ellenőrizze ezt az oldalt, hogy tudomást szerezzen az általunk végrehajtott módosításokról, mivel ezek Önre nézve jogilag kötelező érvényűek. Jelen Felhasználói Szabályzatban szereplő néhány rendelkezést felválthatják a Honlapunkon máshol közzétett rendelkezések vagy közlemények.