Zásady přijatelného používání

Zásady přijatelného používání

Tyto zásady přijatelného používání stanoví podmínky mezi vámi a námi, na základě kterých můžete používat naše webové stránky www.m7re.eu (naše stránky). Tyto zásady přijatelného používání se vztahují na všechny uživatele a návštěvníky našich stránek.

Vaše používání našich stránek znamená, že berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna ustanovení těchto zásad přijatelného používání, které doplňují obchodní podmínky našich stránek.

Naše stránky provozuje společnost M7 Real Estate Ltd (my, naše nebo nás a všechny varianty těchto slov).  Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 08614287 a máme sídlo na adrese 10 Queen Street Place, Londýn EC4R 1AG. Naše hlavní místo podnikání se nachází na adrese The Monument Building, 11 Monument Street, Londýn, EC3R 8AF. Naše DIČ je 171 7836 85.

Zakázané používání

Naše stránky můžete používat pouze pro zákonné účely.  Naše stránky nesmíte používat:

 • způsobem, který je v rozporu s platnými místními, vnitrostátními nebo mezinárodními zákony či předpisy;
 • jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel či účinek;
 • za účelem poškození nezletilých osob nebo pokusu jakýmkoli způsobem poškodit nezletilé osoby;
 • s cílem odesílat, vědomě přijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo znovu používat jakýkoli materiál, který nesplňuje naše obsahové standardy uvedené níže a další firemní zásady;
 • s cílem zajišťovat zasílání jakéhokoli nevyžádaného nebo neoprávněného reklamního nebo propagačního materiálu nebo jakékoli jiné formy obdobných pobídek (spamu), nebo takový materiál jinak přenášet; nebo
 • s cílem vědomě přenášet jakákoli data, odesílat nebo nahrávat jakýkoli materiál, který obsahuje viry, trojské koně, červy, „časované bomby“, záznamníky stisku kláves, spyware, adware nebo jakékoli jiné škodlivé programy či podobný počítačový kód, který má nepříznivý vliv na činnost jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru.

Dále se zavazujete, že nebudete:

 • reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo dále prodávat jakoukoli část našich stránek v rozporu s ustanoveními našich obchodních podmínek stránek.
 • zkoušet bez oprávnění získat přístup k čemukoli z následujícího, do těchto položek zasahovat, nebo je poškozovat či narušovat:
 • jakákoli část našich stránek;
 • jakékoli zařízení nebo síť, kde jsou naše stránky uloženy;
 • jakýkoli software používaný při poskytování našich stránek; nebo
 • jakékoli zařízení nebo síť nebo software ve vlastnictví či užívání třetí strany.

Interaktivní služby

Na našich stránkách můžeme poskytovat interaktivní služby, včetně, ale nikoli výlučně:

 • chatovacích místností; a/nebo
 • vývěsek.

(„Interaktivní služby“).

Pokud poskytujeme jakékoli interaktivní služby, sdělíme vám jasné informace o druhu nabízené služby, zda je tato služba moderována, a jaká forma moderování se používá (včetně toho, zda se jedná o lidské nebo strojové moderování).

Budeme se snažit posoudit veškerá možná rizika pro uživatele (a zejména pro děti) od třetích stran, když uživatelé používají jakékoli interaktivní služby poskytované na našich stránkách, a v každém případě se rozhodneme, zda je vhodné použít moderování příslušné služby (včetně druhu moderování) s ohledem na tato rizika. Nejsme však povinni kontrolovat, sledovat nebo moderovat jakékoli interaktivní služby, které poskytujeme na našich stránkách, a výslovně vylučujeme naši odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání jakékoli interaktivní služby uživatelem v rozporu s našimi obsahovými standardy bez ohledu na to, zda je služba moderována nebo ne.

Používání jakékoli z našich interaktivních služeb nezletilou osobou je podmíněno souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce. Doporučujeme rodičům, kteří povolí svým dětem používat interaktivní služby, že je důležité, aby svým dětem vysvětlili zásady bezpečného chování na internetu, protože moderování není stoprocentně spolehlivé. Nezletilé osoby, které využívají jakékoli interaktivní služby, by měly být informovány o možných rizicích.

Pokud moderujeme interaktivní služby, obvykle vám poskytneme kontakt na moderátora pro případ jakýchkoli pochybností nebo potíží.

Obsahové standardy

Tyto obsahové standardy se vztahují na veškerý materiál, který přispíváte na naše stránky (příspěvky), a na veškeré související interaktivní služby.

Musíte dodržovat následující standardy. Standardy se vztahují na každou jednotlivou část jakéhokoli příspěvku i na příspěvek jako celek.

Příspěvky musí:

 • být přesné (pokud uvádějí fakta);
 • být upřímné (pokud vyjadřují názory); a
 • dodržovat příslušné zákony ve Spojeném království a ve všech zemích, z nichž jsou odesílány.

Příspěvky nesmí:

 • obsahovat jakýkoli materiál, který hanobí jakoukoli osobu;
 • obsahovat jakýkoli materiál, který je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo pobuřující;
 • propagovat sexuálně explicitní materiál;
 • propagovat násilí;
 • podporovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;
 • porušovat jakákoli autorská práva, práva k databázi nebo ochranné známky jiné osoby;
 • mít obsah, který bude pravděpodobně klamavý;
 • porušovat jakoukoli zákonnou povinnost vůči třetí osobě, jako je smluvní povinnost nebo závazek mlčenlivosti;
 • propagovat jakoukoli nezákonnou činnost;
 • obsahovat výhrůžky, zneužívat nebo narušovat soukromí jiné osoby, nebo způsobovat obtěžování, nepříjemnosti nebo zbytečnou úzkost;
 • mít obsah, který bude pravděpodobně obtěžovat, znepokojovat nebo rozčilovat jakoukoli jinou osobu nebo ji přivádět do rozpaků;
 • být použit k vydávání se za jinou osobu nebo uvedení ostatních v omyl ohledně vaší identity nebo vztahu s jakoukoli osobou;
 • budit dojem, že pochází od nás, pokud tomu tak není; nebo
 • obhajovat nebo propagovat jakékoli protiprávní jednání, jako je (například) porušení autorských práv nebo zneužití počítače, nebo takovému jednání napomáhat.

Pozastavení a ukončení vašich aktivit na stránkách

Podle našeho uvážení rozhodneme, zda při užívání našich stránek došlo k porušení těchto zásad přijatelného používání.  Pokud dojde k porušení těchto zásad, můžeme podniknout kroky, které uznáme za vhodné.

Nedodržení těchto zásad přijatelného používání představuje podstatné porušení obchodních podmínek, za kterých máte povolení naše stránky používat, a může mít za následek, že podnikneme všechna nebo některá z následujících opatření:

 • Okamžité, dočasné nebo trvalé zrušení vašeho práva na používání našich stránek;
 • Okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění veškerých příspěvků nebo materiálů nahraných na naše stránky;
 • Zaslání varování;
 • Soudní řízení proti vám o uhrazení všech nákladů na základě odškodnění (včetně, ale nikoli výlučně, přiměřených správních a právních nákladů) v důsledku porušení;
 • Další právní kroky proti vám; a/nebo
 • Předání těchto informací orgánům činným v trestním řízení, pokud to budeme považovat za nezbytné.

Vylučujeme odpovědnost za kroky podniknuté v reakci na porušení těchto zásad přijatelného používání.  Opatření uvedená v těchto zásadách nejsou omezena a můžeme podniknout jakékoli jiné kroky, které považujeme za přiměřené.

Změny zásad přijatelného používání

Tyto zásady přijatelného používání můžeme kdykoli revidovat změnou této stránky. Očekává se od vás, že tuto stránku občas zkontrolujete, abyste si všimli případných provedených změn, neboť tyto změny jsou pro vás právně závazné. Některá ustanovení obsažená v těchto zásadách přijatelného používání mohou být nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na našich stránkách.