Obchodní podmínky

Obchodní podmínky webových stránek

Úvod

Toto jsou obchodní podmínky pro www.m7re.eu (stránky), které spolu s dokumenty v nich uvedenými obsahují podmínky, za kterých můžete naše stránky využívat. Používání našich stránek zahrnuje přístup, procházení nebo registraci k používání našich stránek. Stránky provozuje společnost M7 Real Estate Ltd (my, naše nebo nás a všechny varianty těchto slov nebo M7). Tyto stránky obsahují obecné informace o nás a přitom odkazují na určité fondy a aktiva, která spravujeme nebo kterým poskytujeme poradenství (fondy). Informace jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a nic na těchto stránkách nemá za cíl propagovat fondy nebo vás vybízet k účasti na fondech.  Nicméně vzhledem k tomu, že fondy podléhají přísným marketingovým omezením, jsou informace na těchto stránkách týkající se fondů zaměřeny pouze na omezené kategorie osob ve Spojeném království a v jiných jurisdikcích, které splňují určitá kritéria, jak je stanoveno v těchto obchodních podmínkách.

Vaše používání stránek podléhá těmto obchodním podmínkám a návštěvou a používáním stránek souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Než začnete používat naše stránky, tyto obchodní podmínky si prosím pozorně přečtěte. Doporučujeme, abyste si vytiskli jejich kopii pro budoucí použití.

Vaše použití jakýchkoli informací nebo materiálů na těchto stránkách je zcela na vaše vlastní riziko, za které neneseme odpovědnost. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné na těchto stránkách splňovaly vaše specifické požadavky.

Pokud s těmito obchodními podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat.

Vyhrazujeme si právo čas od času tyto obchodní podmínky změnit provedením jejich změny na těchto stránkách. Tuto stránku občas zkontrolujte, abyste si všimli případných provedených změn, neboť tyto změny jsou pro vás závazné.

Informace o nás

Jsme společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu. Naše registrační číslo je 08614287 a naše sídlo je na adrese 10 Queen Street Place, Londýn EC4R 1AG. Naše hlavní místo podnikání se nachází na adrese The Monument Building, 11 Monument Street, Londýn, EC3R 8AF. Naše daňové identifikační číslo je 171 7836 85. Jsme mateřskou společností skupiny subjektů.

Další příslušné podmínky

Tyto obchodní podmínky odkazují na následující dodatečné podmínky, které se rovněž vztahují na vaše používání našich stránek:

 • Naše zásady ochrany osobních údajů, které stanoví podmínky, za kterých zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od vás shromažďujeme, nebo které nám poskytujete. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou správné.
 • Naše zásady přijatelného používání, které stanoví povolené a zakázané způsoby používání našich stránek. Při používání našich stránek musíte tyto zásady přijatelného používání dodržovat.
 • Naše zásady používání souborů cookie, které stanoví informace o souborech cookie na našich stránkách.

Důležité informace pro osoby ve Spojeném království

 • Nic na těchto stránkách nemá za cíl propagovat fondy nebo vás vybízet k účasti na fondech. Účelem informací na těchto stránkách není poskytnout základ pro žádné investiční rozhodnutí a informace nelze považovat za doporučení od nás nebo kterékoli z našich příslušných přidružených společností nebo jiných osob v souvislosti s nabytím nebo prodejem podílů v jakémkoli fondu.

Důležité informace pro příjemce v ostatních jurisdikcích

Sdělování informací a materiálů na stránkách může být v určitých jurisdikcích omezeno a žádná osoba v jakékoli takové jurisdikci nesmí se stránkami nakládat jako s nabídkou, výzvou nebo podnětem k uzavření jakékoli investiční dohody nebo k nákupu jakékoli investice uvedené v takových informacích a materiálech, ledaže by jim v příslušné jurisdikci mohla být taková nabídka nebo výzva zákonným způsobem učiněna.

Stránky tedy nepředstavují nabídku, výzvu ani podnět od kohokoli v jakékoli jurisdikci, ve které takové nabídky, výzvy nebo podněty nejsou zákonné, nebo kde osoba, která takovou nabídku, výzvu nebo podnět činí, k tomu není způsobilá, a stránky ani nepředstavují nabídku, výzvu ani podnět nikomu, komu je nezákonné takové nabídky, výzvy nebo podněty učinit.

Je odpovědností všech osob, které chtějí vyjádřit zájem o některou z informací nebo materiálů na stránkách, aby se samy informovaly o všech platných zákonech a předpisech a dodržovaly je.

 • Žádná nabídka ke koupi nebo prodeji – informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují nabídku k prodeji ani nákupu jakéhokoli cenného papíru nebo jiného produktu, na který se zde může odkazovat.
 • Žádné doporučení – žádné informace zveřejněné na těchto stránkách nelze vykládat jako doporučení nebo názor, že byste měli provést jakýkoli nákup nebo prodej cenného papíru nebo jiného produktu nebo se účastnit jakékoli transakce.

Žádné daňové ani právní poradenství – investiční produkty a služby popsané na stránkách mohou mít daňové důsledky. Nic na těchto stránkách nesmí být vykládáno jako poskytování daňového nebo právního poradenství a není zamýšleno jako doporučení, na které byste se měli spolehnout. Obsah našich stránek je poskytován pouze pro sdělení obecných informací. Před zahájením jakéhokoli jednání na základě obsahu na našich stránkách musíte získat vlastní odbornou radu.

Přestože vynakládáme přiměřené úsilí k aktualizaci informací na našich stránkách, nečiníme a neposkytujeme žádné prohlášení ani záruky, ať výslovné nebo předpokládané, že obsah na našich stránkách je přesný, úplný a aktuální.

Přístup na stránky

Naše stránky jsou k dispozici zdarma.

Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich budou vždy k dispozici nebo budou poskytovány bez přerušení. Přístup na naše stránky je povolen dočasně. Můžeme bez předchozího upozornění pozastavit, zrušit, přerušit nebo změnit celé naše stránky nebo jakoukoli jejich část. Neneseme vůči vám odpovědnost, pokud z nějakého důvodu nebudou naše stránky kdykoli nebo na jakoukoli dobu dostupné.

Je vaší odpovědností zajistit, aby váš počítačový systém splňoval všechny nezbytné technické specifikace, které vám umožní přístup ke stránkám a jejich používání, a aby byl se stránkami kompatibilní. Rovněž jste odpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, si jsou vědomy těchto obchodních podmínek a dalších příslušných smluvních podmínek a že je budou dodržovat.

Čas od času můžeme omezit přístup k určitým funkcím, částem nebo obsahu stránek nebo k celým stránkám na uživatele, kteří se u nás mohli nebo museli registrovat.

Pokud se v budoucnu rozhodneme umožnit uživatelům registraci na stránkách, musíte (jako registrovaný uživatel) zajistit, aby všechny vaše registrační údaje byly správné. Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude přiděleno přihlašovací ID (například uživatelské jméno a heslo nebo jiný identifikátor), musíte s takovými informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je prozradit nikomu jinému. Jste odpovědní za veškeré činnosti, ke kterým dochází v rámci vašeho přihlašovacího ID, a musíte nás okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití nebo jiném porušení bezpečnosti, o kterém se dozvíte. Vyhrazujeme si právo kdykoli deaktivovat jakékoli přihlašovací ID, pokud podle našeho názoru nedodržíte některé z ustanovení těchto obchodních podmínek, nebo pokud se ukáže, že jakékoli údaje, které jste poskytli za účelem registrace jako uživatel, jsou nepravdivé.

Nemůžeme zaručit nepřetržitý, nepřerušovaný a bezchybný provoz stránek. Mohou nastat situace, kdy některé funkce, části nebo obsah stránek nebo celé stránky budou nedostupné (ať už plánovaně nebo neplánovaně) nebo budou upraveny, pozastaveny nebo staženy podle našeho výhradního uvážení bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že nebudeme vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědní za nedostupnost, úpravu, pozastavení nebo stažení stránek nebo jakýchkoli jejich funkcí, částí nebo obsahu.

Co můžete dělat

Stránky smíte používat pouze pro nekomerční účely a pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami. Obsah ze stránek můžete načíst a zobrazit na obrazovce počítače, vytisknout a zkopírovat jednotlivé stránky, a s výhradou následujícího oddílu tyto stránky uložit v elektronické podobě. Další podmínky se mohou vztahovat také na určité funkce, části nebo obsah stránek a, pokud se na ně vztahují, budou zobrazeny před přístupem k příslušným funkcím, částem nebo obsahu.

Co nesmíte dělat

S výjimkou případů výslovně stanovených v těchto obchodních podmínkách vám není dovoleno:

 • ukládat stránky na serveru nebo jiném úložném zařízení připojeném k síti, nebo vytvořit elektronickou databázi systematickým stahováním a ukládáním stránek
 • odebrat nebo změnit jakýkoli obsah stránek nebo se pokusit obejít zabezpečení nebo narušit řádné fungování stránek nebo serverů, na kterých jsou umístěny; nebo
 • vytvářet odkazy na stránky z jakéhokoli jiného webu bez našeho předchozího písemného souhlasu, i když můžete odkazovat z webu, který provozujete, pokud odkaz není zavádějící nebo klamavý a pokud spravedlivě naznačuje jeho cíl, pokud neuvádíte, že vás, váš web nebo jakékoli produkty nebo služby, které nabízíte, podporujeme, pokud odkazujete na domovskou stránku stránek (a nezakrýváte ji ani ji nekopírujete), a pokud odkazovaný web neobsahuje žádný obsah, který je nezákonný, ohrožující, urážlivý, pornografický, obscénní, vulgární, nemravný nebo porušující práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli třetí strany.

Stránky a vše, co je k dispozici na těchto stránkách, můžete používat pouze k zákonným účelům (v souladu se všemi platnými zákony a předpisy), odpovědným způsobem a nikoli způsobem, který by mohl poškodit naše dobré jméno nebo pověst.

Všechna práva, která vám byla udělena na základě těchto obchodních podmínek, skončí okamžitě v případě, že kterékoli z nich porušíte.

Neoprávněné použití těchto stránek může vést ke vzniku nároku na náhradu škody a/nebo může být trestným činem.

Práva duševního vlastnictví

Všechna práva k duševnímu vlastnictví na stránkách (včetně textu, grafiky, softwaru, přehledů, stažených materiálů, fotografií a dalších obrázků, videí, zvuku, ochranných známek a log) a k materiálu zveřejněnému na stránkách (včetně všech přehledů, které lze ze stránek stáhnout („přehledy“)), jsou ve vlastnictví nás nebo našich poskytovatelů licencí. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena. S výjimkou případů, které jsou zde výslovně stanoveny, vám nic z těchto podmínek neuděluje žádná práva týkající se duševního vlastnictví, které vlastníme my nebo naši poskytovatelé licencí, a berete na vědomí, že stažením obsahu ze stránek nezískáte žádná vlastnická práva. V případě, že ze stránek vytisknete, zkopírujete nebo uložíte jednotlivé stránky (pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami), musíte zajistit, aby byla reprodukována veškerá upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví obsažená v původním obsahu.

Papírové nebo digitální kopie žádných materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, nesmíte nijak upravovat a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence nebo grafiku odděleně od jakéhokoli doprovodného textu.

Vždy je třeba vzít na vědomí náš status (a status všech identifikovaných přispěvatelů) jakožto autorů obsahu na našich stránkách.

Nesmíte používat žádnou část obsahu na našich stránkách pro komerční účely, aniž byste k tomu dostali povolení od nás nebo našich poskytovatelů licencí.

Provedete-li vytištění, zkopírování nebo stažení jakékoli části našich stránek v rozporu s těmito obchodními podmínkami, vaše právo na užívání našich stránek s okamžitou platností zaniká a jste povinni, dle našeho uvážení, veškeré vámi pořízené kopie příslušných materiálů vrátit nebo zničit.

Obsah

Můžeme čas od času změnit formát a obsah stránek. Souhlasíte s tím, že vaše používání stránek je v podobě „tak, jak je“ a „jak jsou stránky k dispozici“, a používáte stránky na vaše výhradní riziko.

Jakýkoli materiál na stránkách může být v daném okamžiku zastaralý a nemáme žádnou povinnost takový materiál aktualizovat. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány pouze za účelem poskytnutí obecných podkladových informací příjemci o společnosti M7 Real Estate Ltd. Tyto informace byly sice vyhotoveny v dobré víře, ale netvrdíme, že jsou úplné, a nebyly ani ověřeny. Neposkytujeme žádné prohlášení ani záruky, pokud jde o přesnost, úplnost, aktuálnost, správnost, spolehlivost, integritu, kvalitu, vhodnost pro daný účel nebo originalitu jakéhokoli obsahu stránek, a v maximálním rozsahu povoleném zákonem jsou všechny předpokládané záruky, ujednání nebo jiné podmínky jakéhokoli druhu tímto vyloučeny. V maximálním rozsahu povoleném zákonem nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku toho, že vy nebo kdokoli jiný používáte stránky nebo se spoléháte na jakýkoli jejich obsah.

Nesmíte upravovat papírové ani digitální kopie žádných materiálů včetně přehledů, které jste si vytiskli nebo stáhli, a je třeba uznat náš status autorů materiálů na stránkách. Nesmíte používat žádnou část materiálů na našich stránkách pro komerční účely, aniž byste k tomu dostali povolení od nás nebo našich poskytovatelů licencí.

Nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že jakýkoli obsah stránek nebude obsahovat viry a/nebo jiný kód, který může obsahovat kontaminující nebo destruktivní prvky. Je vaší odpovědností zavést vhodná bezpečnostní opatření v oblasti IT (včetně antivirových a jiných bezpečnostních kontrol), aby byly splněny vaše konkrétní požadavky na bezpečnost a spolehlivost obsahu.

Vaše osobní údaje

Používání vašich osobních údajů poskytnutých prostřednictvím těchto stránek se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Externí odkazy

Stránky můžou zahrnovat odkazy na externí weby. Budeme zahrnovat odkazy na tyto weby, abychom vám poskytli přístup k informacím a službám, které pro vás mohou být užitečné nebo zajímavé. Nejsme odpovědní za obsah těchto webů ani za nic, co poskytují, a nezaručujeme, že budou trvale k dispozici. Skutečnost, že zahrnujeme odkazy na tyto externí weby, neznamená, že jejich provozovatele podporujeme nebo jsme s nimi jakkoli spřízněni.

Obecná ustanovení

Odkazy na jiné weby – pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné weby a zdroje poskytované třetími stranami, tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci.

Nemáme kontrolu nad obsahem těchto webů nebo zdrojů.

Viry – nezaručujeme, že naše stránky budou bezpečné nebo bez chyb či virů. Jste odpovědní za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platforem za účelem přístupu na naše stránky. Měli byste používat vlastní antivirový software.

Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je technologicky nebo jinak škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim stránkám, serveru, na kterém jsou naše stránky uloženy, ani k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našim stránkám. Nesmíte útočit na naše stránky útokem typu DoS (jehož cílem je cílovou službu znefunkčnit a znepřístupnit ostatním uživatelům) nebo distribuovaným útokem DDoS. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle britského zákona o zneužití počítače z roku 1990 (Computer Misuse Act 1990). Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení bude vaše právo používat naše stránky okamžitě ukončeno.

Omezení odpovědnosti – nic v těchto obchodních podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti nebo našeho podvodu nebo podvodného uvedení v omyl, ani jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle právního řádu Anglie. V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškeré výslovné nebo předpokládané, přímé nebo nepřímé podmínky, záruky, prohlášení nebo jiná ujednání, která se mohou vztahovat na naše stránky nebo jakýkoli jejich obsah. Neodpovídáme žádnému uživateli za jakékoli ztráty ani škody, ať už na základě smlouvy nebo jinak (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, i když jsou předvídatelné, vzniklé v souvislosti s:

 • používáním nebo nemožností použití našich stránek; nebo
 • použitím jakéhokoli obsahu zobrazeného na našich stránkách nebo spoléháním se na takový obsah.

Pokud jste podnikový uživatel, upozorňujeme, že zejména nebudeme odpovědní za:

 • ušlý zisk, prodej, příležitost nebo příjem;
 • ztrátu dat;
 • ztrátu goodwillu;
 • přerušení podnikání;
 • ztráty předpokládaných úspor;
 • ztrátu obchodní příležitosti, goodwillu nebo dobré pověsti; nebo
 • nepřímé nebo následné ztráty či škody.

Nic nám nebrání v zahájení řízení na ochranu našich práv duševního vlastnictví u příslušného soudu.

Pokud jste spotřebitelem, mějte na paměti, že naše stránky poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že nebudete naše stránky používat pro žádné komerční nebo podnikatelské účely, přičemž neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, ušlý obchod, narušení podnikatelské činnosti nebo ušlou obchodní příležitost.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené virem, distribuovaným útokem odmítnutí služby (DDoS) nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné chráněné materiály v důsledku používání našich stránek nebo stažení jakéhokoli obsahu na nich nebo na jakémkoli webu s nimi spojeném.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek odkazovaných na našich stránkách. Tyto odkazy nelze vykládat jako naše schvalování těchto odkazovaných webových stránek. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich používání.

Jurisdikce – jste-li spotřebitel, mějte na paměti, že tyto obchodní podmínky, jejich předmět a vznik se řídí právním řádem Anglie. Tímto je mezi vámi a námi sjednáno, že nevýhradní soudní příslušnost náleží soudům Anglie a Walesu. Pokud však máte bydliště v Severním Irsku, můžete také zahájit řízení v Severním Irsku, a pokud máte bydliště ve Skotsku, můžete také zahájit řízení ve Skotsku.

Jste-li podnik, řídí se tyto obchodní podmínky, jejich předmět a vznik (a případné mimosmluvní spory nebo nároky) právním řádem Anglie. Tímto je mezi námi sjednáno, že výhradní soudní příslušnost náleží soudům Anglie a Walesu.

Odmítnutí odpovědnosti

Tyto stránky jsou poskytovány pro vaše použití „TAK, JAK JSOU“ bez jakýchkoli záruk (ať výslovných nebo předpokládaných) jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně záruky neporušování práv třetích stran a záruky, že stránky budou bez počítačového viru. V důsledku toho nepřijímáme žádné povinnosti ani odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí, přerušení nebo zpoždění služby, které mohou nastat. Internet není bezpečným prostředkem komunikace, pokud nejsou odesílaná data šifrována. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za neoprávněný přístup třetí strany nebo za poškození dat, která jí byla zaslána.

Kontaktujte nás

Zašlete nám jakékoli dotazy týkající se těchto obchodních podmínek nebo problémů ohledně těchto stránek na adresu:

M7 Real Estate Ltd

Third Floor

The Monument Building

11 Monument Street

Londýn

EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu 

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek.